Monday, September 11, 2023

موج دوم جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و برابری در راه است

 

انقلابات محصول فکری، نظری و یا فعالیت تشکیلاتی آحاد مردم تحت ستم، استثمار و تبعیض نیستند. بلکه نتیجه ارگانیک شرایطی هستند که بالائی ها دیگر نمیتوانند به شیوه قبل حکومت کنند و پائینی ها هم دیگر نمیتوانند شرایط موجود را تحمل کنند.

با این توصیف میتوان انقلاب مهسا را انقلابی ارگانیک با ویژه گیهای خاص خود ارزیابی کرد. با فرا رسیدن سالگرد شروع موج اول این انقلاب زنانه و پس از تنفس کوتاهی که بموجب توهم پراکنی میوه چینان دستپاچه خارج نشین در سیر تبلور خیابانی به آن تحمیل شد. با فرو ریختن توهمات، و کسب مجدد اعتماد بنفس به نیروهای ارگانیک خویش، ما شاهد خروش موج دوم جنبش انقلابی هستیم، موجی که همچون سونامی سخره سخت حاکمیت اسلام سیاسی را نشانه رفته و لرزه براندام صاحبان زر و زور و تزویر انداخته است.

نخستین دستآورد جنبش رهائی زن در این دوره این است که حصار حجاب اجباری  در موج اول جنبش انقلابی مهسا درهم شکسته شد. و با فرو ریختن حجاب، ضعف بنیادین نظام اسلامی برای کل جامعه و بخصوص اندک طرفداران این رژیم قرون وسطائی و زن ستیز، عریان شد. رژیم مفلوک اسلامی با هیچ بگیر وببند، لایحه و حکم شرعی و حکومتی و تبلیغات قادر به پوشاندن عورت نحیف و فرتوت استبداد مذهبی نخواهد بود و از اینرو ریزش نیروهایش شتاب بیشتری خواهد گرفت.

در دوره کوتاه تنفس، زنان، مبارزه جوئی خود را در زیرپا گذاردن روزمره حجاب اجباری تا مقابله جانانه با فاطی کوماندوهای جیره خور نظام ادامه دادند و اجازه ندادند در این دوره، حاکمیت نفس تازه کند. هر چند رژیم سعی میکند با نمایشات خیابانی با سیلی صورت خود را سرخ نگهدارد، لیکن خوب میداند که حتی در قدرتمندترین روز حکومتی یعنی عاشورا، در زمین بازی خود توسط جوانان انقلابی و با یاری اشعارعارف قزوینی ضربه فنی شد و پوزه اش بخاک مالیده شد.

همانگونه که صاحبان برده دار مزارع پنبه ایالات جنوبی آمریکا، رونق اقتصادی خود را مدیون برده ماندن سیاهپوستان و اعمال مالیکت بر فرد فرد سیاهپوستان میدانستند و برای حفظ نظام از هیچ جنایتی کوتاهی نمیکردند  و سرانجام با قیام سیاهپوستان تمام رشته های نظام برداری پنبه شد. رژیم اسلامی نیز تداوم استثمار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و تن دادن کل جامعه به نظام برده داری اسلامی را در گرو برده خانگی ماندن زن و اعمال مالکیت بر تن و روان زن تعریف کرده است. از این رو است که این جنبش انقلابی زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب میتواند و باید رشته های هزار و چهارصد ساله سلطه اسلام بر تن و روان جامعه را پنبه کند ومسیر تحقق جامعه ای آزاد و برابر را هموار کند.

ما، زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب، فعالین جنبش رهائی زن را فرامیخوانیم تا در این ایام با همدلی و در همبستگی با فعالین جنبش کارگری، جنبش فرهنگیان، بازنشستگان، کادر درمانی و جنبش دانشجوئی در داخل و خارج از ایران بهر شکل ممکن از تظاهراتها و گردهم آئی ها و با حضور پیگیرانه در صحنه، موج دوم جنبش انقلابی مهسا را توانمندتر کنیم.

 

زنده باد جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و  برابری

سازمان رهائی زن

30 ژوئیه 2023

The second wave of the revolutionary movement of Woman life Freedom and Equality is coming

Revolutions are not the product of intellectual, theoretical or organizational activity of oppressed, exploited and discriminated people. Rather, they are the organic result of the conditions that the oppressors class can no longer rule in the previous manner and the oppressed classes can no longer tolerate the existing conditions.

With this description, the Mahsa revolution can be evaluated as an organic revolution with its own characteristics. With the arrival of the anniversary of the beginning of the first wave of this women's revolution, and after a short breath that was imposed on it under the illusions spread by some opposition groups abroad, there was a pause in the street manifestation of the revolution. With the collapse of illusions, and regaining self-confidence in our organic forces, we are witnessing the roaring of the second wave of the revolutionary movement, a wave that has targeted the severe mockery of political Islam like a tsunami and has shaken the Islamic brand of the owners of wealth and power.

The first achievement of the emancipation of women movement in this period is that the tall wall of compulsory hijab was broken in the first wave of the Mahsa revolutionary movement. And with the collapse of the hijab, the fundamental weakness of the Islamic system was exposed for the entire society and especially for the few supporters of this medieval and misogynistic regime. The moribund Islamic regime will not be able to cover up the nakedness of the religious tyranny with any bandwagon, bill, Shari'a ruling and propaganda, and therefore the fall out of its forces will accelerate.

In the short period of breathing, women continued their struggle in breaking the daily mandatory hijab to confronting the Fatti Commandos (the equivalent of The Beast of Buchenwald in Hitler’s Germany) and did not allow the government to refresh it’s breathe during this period. Although the regime tries to save face by street maneuver of its forces, it knows very well that even on the most powerful day of the government, Ashura, it was technically beaten by the revolutionary youth and with the help of Qazvini's poets, and its nose was smeared with dirt.

Just as the slave owners of the cotton plantations in the southern states of America knew that they owed their economic prosperity to the enslavement of the blacks and the ownership of the individual blacks, and they did not hesitate to commit any crime to maintain the system, and finally, with the uprising of the blacks, all branches of the cotton picking system were destroyed. The Islamic regime has also defined the continuation of economic, political and cultural exploitation and submission of the entire society to the Islamic slavery system to confine women to staying at home and exercising ownership over women's bodies and minds. This is why this revolutionary movement of freedom-loving and equality-seeking men and women can and should undo the 1,400-year-old domination of Islam rule over the body and soul of the society and pave the way for the realization of a free and equal society.

We, freedom-loving and equality-seeking women and men, are calling on the activists of the women's rights movement to, in these days, with empathy and in solidarity with the activists of the labor movement, the teachers' movement, the pensioners, the medical staff and the student movement inside and outside of Iran, in the best possible way Demonstrations and gatherings and with consistent presence on the stage, empower the second wave of the Mahsa revolutionary movement.

Long live the revolutionary women's movement of freedom and equality

The Organization for Emancipation of Women

July 30 2023
Tuesday, March 14, 2023

Saturday, March 4, 2023

INTERNATIONAL WOMEN'S DAY: A JOINT EVENT BY IKWRO & WOMEN EMANCIPATION OF IRAN

 

IN SOLIDARITY WITH WOMEN, LIFE, FREEDOM

برنامه مشترک سازمان رهائی زن و سازمان حقوق زنان

در همبستگی با زن، زندگی، آزادی


JOIN  US ONLINE :

For attendees/guests to sign up to the webinar:

https://www.eventbrite.co.uk/e/557970644217

M O N D A Y , M A R C H 6 T H , 2 0 2 3

1 5 : 0 0 – 1 7 : 0 0 G M T

SPEAKERS : Diana Nammi - U K

Diana Nammi is the Executive Director of IKWRO. She has dedicated her life to campaigning for universal human rights.
She spent 12 years as a Kurdish freedom fighter and this year published ‘Girl With A Gun’ a book about her early life. In 2002 she founded IKWRO - Women’s Rights Organisation safeguarding and advocating for women and girls from Middle Eastern and North African communities.

 Elahe Amani - U S A


Elahe Amani is a gender, peace, and human rights activist. She served California State University System for the last 31 years .

Elahe has followed the global women’s movement since 1985. Further, she is a well-published writer both in English and Persian on issues related to Peace, justice, women, and human rights.


Nadia Mahmood - Iraq

Nadia Mahmood, is an Iraqi feminist based in Iraq. She is a member of the political bureau of the worker-communist party of Iraq. She participated in the founding women’s rights organisations inside and outside Iraq. She co-founder of Aman Women Alliance. She participated in a number of  conferences in Europe and the Middle East to address issues related to women and civil society in Iraq.


Mino  Hemati - U S A


Mino Hemati is one of the founders of The Organization for Emancipation of Women. Since 2004, she has expanded her activities with the production and implementation of the TV program RahaiZan “Emancipation of Women” on Channel One,

and continues to this day in this stronghold in defence of women's rights. She is also the secretary of the organization and the editor of the Emancipation of Women Monthly publication.


Sajia Sojaei - India,

An Afghan filmmaker, writer and media personality. She started her carrier as a filmmaker from Iran involved in directing documentaries and short films. Sajia holds almost 14 years experience in the field of Editing, script writing, photography and direction. Apart from that Sajia has done social work in Iran, such as helping free school moshtaq.


Nasrin Parvaz - U K

Nasrin Parvaz became a civil rights activist when the Islamic regime took power in 1979. She was arrested in 1982, tortured and spent eight years in prison. Her books include ‘One Woman's Struggle in Iran, A Prison Memoir’,and ‘The Secret Letters from X to A’, (Victorina Press 2018).
She has given talks on the violation of human rights in Iran, in a number of countries.


Shukria  Barakzai - Afghanistan

An Afghan politician, journalist, woman and human rights activist and prominent Muslim feminist. She has over 24 years of experience in women's and girls education. Advocacy, civil society, media, Diplomat, legislation and lawmaking.


Nazira  Mehmari - U K

Nazira is Operational Manager at IKWRO, where she leads the training and volunteer project, advice, specialist counselling teams and refuge. She oversees all casework, which includes “honour” based violence, forced marriage, FGM and domestic violence. Since 1979, Nazira has been an activist, fighting for secular society, women’s rights and equality.


Farah Nazeer - U K

Farah Nazeer has been chief executive of Women’s Aid since March 2021. With more than 20 years of director-level experience in the charity sector, she has devoted her career to women’s rights and
working to end violence against women and children. Farah has led Women’s Aid during a period of transition and significant growth, steering the charity through the unprecedented rise in demand for domestic abuse services presented by the Covid-19 pandemic.


 Hosted  by  Payzee Mahmod  - U K


Payzee Mahmod is a Campaign Manager at IKWRO. She campaigns to raise awareness about and to end harmful practices including child marriage, FGM, virginity testing and hymenoplasty, drawing on her own lived experiences. She is a member of Girls Not Brides Advisory Committee. In 2022 Payzee
was selected as an Obama Foundation’s Europe Leader. Payzee is a Global Citizen UK Prize Award Winner, 2022.

JOIN  US ONLINE :

For attendees/guests to sign up to the webinar:

https://www.eventbrite.co.uk/e/557970644217

M O N D A Y , M A R C H 6 T H , 2 0 2 3

1 5 : 0 0 – 1 7 : 0 0 G M T

Wednesday, March 1, 2023

گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن، زندگی، آزادی و برابری Long Live March 8 International Women's Day

 


LONG LIVE MARCH 8, INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

WOMEN, LIFE, FREEDOM!

Inequality and discrimination against women have been applied throughout the history of class societies by rulers from above and reactionaries and religious demagogues from below. With the emergence of capitalist relations and the use of women's labor in textile fabrics and other production centers under one roof, the ground was provided for the formation of women's organizations and the discussion and exchange of opinions and formulation of demands for their rights. For the first time, the Socialist Party of America organized an event called "Women's Day" on February 28, 1909 in New York City. Subsequently, in 1910, the Socialist Women's Conference in Copenhagen proposed the annual observance of International Women's Day. Although the founders of this movement were socialist women, it quickly broke gender and class boundaries and included a wider range of egalitarian women and men. The cherished tradition of International Women's Day in Iran was established one hundred years ago on 1301 Shamsi (1923) by the "Jamiate Peyke Saadat Nesvan" in Rasht, and in 1357 Shamsi (1979), with a large protest march and against the brutal attack of Islamic reactionaries on women's rights, the torch of this movement was passed from generation to generation to the present day revolutionary movement of Women, life, Freedom by Mahsa, Nika, Sarina and hundreds of thousands of men and women in Iran and solidarity of millions around the world.

The Fascist Islamic Regime of Iran ordered the suppression of this revolutionary movement with all its might and killed hundreds of people, abducted thousands of people, did not fail to torture and rape and blind protesters to poisoning girls in schools. This regime has exposed its anti-human nature so much that the majority of the freedom-loving people of Iran and the world are counting the days for the burial ceremony of the Islamic fascism regime along with all its repressive apparatuses from the Revolutionary Guards, Basij, Islamic Courts, and even the Religious Institutions of ignorance and demagoguery (Houzeh Elmiye).

Organizations and activists of the emancipation of women movement will celebrate the 100th anniversary of International Women's Day in Iran on March 8 this year 1401 Shamsi (2023) in every city and town, streets and neighborhood. Abroad, our activists will try to show solidarity and gather support for the Women, Life, and Freedom movement in Iran by participating in marches and ceremonies on March 8 in their countries of residence.

 

Long live March 8, International Women's Day!

Women and Men, arm in arm, March for Freedom and Equality!

We will not settle for less than total freedom and equality!

The Organization for Emancipation for Women (Sazemane Rahi zan)