Thursday, September 17, 2015

شاهرخ زمانی در اسارت رژیم اسلامی جانباختشاهرخ زمانی در اسارت رژیم اسلامی جانباخت

خبرکوتاه بود، شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان رجائی شهر بر اثر سکته مغزی درگذشت. بنظر میرسد رژیم اسلامی انتقام امتیازدهیهای خارجی خود را با ضرب و شتم اسرا در داخل زندانهایش جبران میکند. فعالین کارگری در بند و خانواده هایشان در سالهای عمر حکومت اسلامی مورد انواع شکنجه های جسمی و روانی واقع شده اند، حتی اگر به اصطلاح بمرگ طبیعی عمرشان کوتاه شود براستی بجز حاکمان اسلام پناه چه کسی مسئول است. فاصله "مرگ طبیعی" افشین اسانلو تا شاهرخ زمانی زیر سقف زندانهای رژیم کوتاهتر از آنستکه مردم روند حذف فیزیکی فعالین کارگری و مدنی را مشاهده نکنند. ما کلیه مسئولین حکومت اسلامی را متهم ردیف اول این اعدامهای نرم میدانیم.
ما ضمن ابراز همدردی عمیق خود با خانواده، همرزمان و آحاد جنبش کارگری، خواهان تحقیقات وسیع سازمان بین المللی کار در مورد پیش زمینه ها و علل جانباختن شاهرخ زمانی فعال کارگری  در اسارتگاه رژیم اسلامی هستیم.

یاد و مبارزه شاهرخ زمانی جاودان باد
سازمان رهائی زن
شانزدهم سپتامبر 2015

Tuesday, March 3, 2015

هشت مارس روز جهانی زن فرخنده باد March 8 2015 RahaiZanجنوب کالیفرنیا- سندی اگو
زمان  : یکشنبه 8 مارس
ساعت:
2  بعدازظهر
مکان: Mission Bay Park by Information center
کانون رهایی زن  جنوب کالیفرنیا 
فیروزه فرهی
858-531-1349

آلمان - شتوتگارت
روز: شنبه 7 مارس
Schlossplatz مکان:
ساعت: از 15:30 - 17:00

این برنامه شامل: تظاهرات در خیابان، موزیک و رقص توسط زنان کرد، سخنرانی هایی کوتاه از سوی گروه ها- سازمان ها و فعالین حقوق زنان از وضعیت و شرایط زنان در هرکشورهای مختلف به دو زبان مادری و آلمانی
در روز 7 مارس روزجهانی زن، روز اعتراض علیه نابرابری و ستم بر زنان وسیعا شرکت کنیم.
تماس : شراره  رضایی   
shararehrezaei@GMail.com
بلژیک
زمان: شنبه 7 مارس 
ساعت :14 تا 17 بعد ازظهر
مکان:   Central station, Brussels
شرکت کنندگان: سازمان زنان هشت مارس ایران و افغانستان
سازمان رهائی زن – واحد بلژیک
و چند سازمان دیگر فعال در حقوق زنان ترکیه

rahaizanbelgiumsaeed@yahoo.com تماس:
نروژ- اسلو

آدرس تجمع:
Eidsvolls plass
 ( روبروی پارلمان)
ساعت 14:00
سازمان رهایی زن واحد نروژ_اسلو 
  روپاک و شادی مطیعی
 8 مارس روز جهانی زن فرخنده باد!
روز جهانی زن در شرایطی فرا میرسد که از سوئی در مناطق اسلامزده جریانات اسلامی از ایران گرفته تا حکومت اسلامی داعش دسترازی بیشتری را بحقوق زنان سازمان میدهند و در دیگر نقاط جهان نیز زنان استثمار مضاعف اقتصادی و اجتماعی را کماکان تجربه میکنند. از سوی دیگر جنبش رهائی زن در مبارزه با مناسبات ارتجاعی اسلامی و نابرابری اقتصادی و اجتماعی تلاش کرده و برای کسب حقوق انسانی خود به کمتر از آزادی و برابری رضایت نمیدهد.
در چنین شرایطی استکه میلیونها انسان شریف در سراسر جهان در خیابانها و میادین شهرها و سالن های اجتماعی اراده خود را برای رهائی از موقعیت اسارتبار زنان در قرن بیست و یکم بنمایش میگذارند.
نسل جوان جنبش رهائی زن شور و شوق خود را برای رسیدن به آزادی و برابری با تجربیات مبارزاتی نسل قبل در هم میآمیزد و با بکارگیری شبکه های اجتماعی در گسترش اندیشه های برابری طلبانه و آزادیخواهانه سهم خود را در مهار کردن یورش ارتجاع اسلامی، سوداگران و استثمارگران ادا میکند.
جنبش رهائی زن در فرم و اشکال متنوعی بسته شرایط و امکانات از مبارزه زنان کوبانی در جبهه نبرد تا همایشهای آشکار و پنهان در ایران و راهپیمائی های میلیونی در کشورهائی از جهان ظاهر میشود و یکبار دیگر به حاکمان و صاحبان قدرت و به منادیان سنتهای عقب مانده، یادآور میشود که زمان تبعیض و نابرابری به اتمام و عصر رهائی فرا رسیده است.
زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در این روز پیمان خود را برای رهاشدن تجدید میکنند و برای تحقق مطالبات خویش دوشادوش یکدیگر به پیش میروند.
زنده باد 8 مارس روز جهانی زن
سازمان رهائی زن

مارس 2015

Long Live March 8, International Women’s Day!
We celebrate International Women’s Day at a time in human history, in one hand, political Islam both in benign and malignant forms is stripping women of their basic human rights wherever they have been able to impose Sharia law, from Iran to Islamic States controlled areas. In other parts of the world also women are still suffering from socio-economic inequality. In the other hand we are witnessing Emancipation of women movement is fighting the reactionary Islamic repressions and inequality around the world in order to gain their dignity, freedom and equality.
It is in these harsh conditions that millions of people around the world gather in squares, streets and meeting halls to show their determination in struggle to emancipate women from suffrage in twenty first century.
Emancipation of women’s movement unites the enthusiasm of younger generation in struggle for freedom and equality with the experience of the older generation in March 8 traditions. Social media is a space that youth of our movement spread their love for freedom and equality in order to push back the reactionary Islamic offensive against women’s rights, the sex traffickers and exploiters of women cheap labor.
The movement for emancipation of women presents itself in many shapes and forms depending on the local environment and situation. Women in Kobani took up arms to fight for their freedom and dignity, in Iran they will gather in public or private and elsewhere in the world march in millions on the streets to show the ruling classes that backward traditions, discrimination and inequality have past their end time. It is time for emancipation.
In this day, March 8, freedom and equality loving women and men reaffirm their union and fight shoulder to shoulder to realize their goal.
Long Live March 8
The Organization for Emancipation of Women
March 2015

Saturday, January 31, 2015

کوبانی آزاد شد، در بازسازی این شهر اسلامزده سهیم شویم Liberated Kobani needs our support to rebuild

کوبانی آزاد شد!
در بازسازی این شهر اسلامزده سهیم شویم!


 صدای شادی و رقص و پایکوبی سراسر مناطق کرد نشین از مرز ترکیه تا سنندج  را در نوردید و پژواک خبر پیروزی نیروهای مدافع شهر کوبانی و آزادسازی این شهر از سلطه نیروهای حکومت اسلامی به سراسر جهان مخابره شد. پیروزی مردان و زنان مبارز کوبانی و پشتیبانی بیدریغ مردم منطقه و جهان از نیروهای مدافع مردمی، دفتر تازه ای در مبارزه با نیروهای جهل و جنایت اسلامی در منطقه میگشاید، که زنان میبایست همچون کوبانی در صف مقدم آن نقش آفرینی کنند.
تجربه مبارزاتی مردم در کوبانی دگربار نشان میدهد، هرگاه زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب دوشادوش یکدیگر مبارزه کنند، دسترسی به اهداف انسانی زودهنگامتر خواهد بود.
مردم دلیر کوبانی تبریکات صمیمانه ما را بپذیرید.
 امیدواریم همه کسانیکه در این ایام سخت پشت زنان و مردان مبارز کوبانی را خالی نکردند، عزم خود را جذم نمایند تا به امر بازسازی فوری ویرانه های جنگ خدمت نمایند. جشن واقعی ما زمانی خواهد بود که مدارس و مهدکودک های کوبانی، درمانگاهها و تفریحگاههای این شهر اسلام زده بازسازی شده باشد و صدای خنده کودکان فضای هر کوی و برزن را پر طراوت کند.
سازمان رهائی زن
بیست و نهم ژانویه 2015


Liberated Kobani Needs Our Support to rebuild now!

Liberation of the city of Kobani has sparked jubilee, joy and victory dance all across region from Turkish border to Sanadaj in Kurdistan of Iran and around the world. Women and men of Kobani have won the fight against the Islamic State in defense of their city, home and dignity.
This victory and people’s support of this struggle around the world opens a new chapter in fight against dark forces of Islamic criminals; women of Kobani should become the role model in this struggle against reactionary Islamic forces in the region.
History of our struggle shows, when ever freedom and equality loving women and men struggle hand in hand, their humanitarian goals are met sooner than later.
We congratulate people of Kobani for this victory.
We hope, all who supported the defenders of Kobani against the Islamic State, will be determined to continue their support for rebuilding efforts of this ruined Islamic plagued city. Our real jubilee shall start after grand opening of rebuilt schools, daycares, hospitals and recreation areas, when we can hear children’s laughter from every corner of the city of KOBANI.


The Organization for Emancipation of Women (RahaiZan)

January 29th 2015