Sunday, March 3, 2024

بیانیه سازمان رهائی زن در گرامیداشت روز جهانی زن Bayaniyeh RahaiZan March 8 2024

گرامی باد هشت مارس روز جهانی زن

یکصد و اندی سال از نخستین گرامیداشت سالانه روز جهانی زن میگذرد و جهان هرگز تا این حد شاهد پایمال شدن علنی و وقیحانه حقوق زنان نبوده است. رکورد تجاوز قانونی به حقوق، جسم و روان زنان در کشورهای اسلامزده ایران و افغانستان توسط رژیمهای طالبان تهران و کابل شکسته شده است. علیرغم این وصف، جهان هرگز تا این حد شاهد تلاش همه جانبه و جسورانه زنان از نوجوان تا سالمند در به چالش کشیدن  حاکمیت زن ستیز نبوده است. اگر زنان در کشورهای دیگر عمدتا برای کسب حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برابر مبارزه میکنند. در ایران و افغانستان علاوه برآن برای حق نفس کشیدن در فضای آزاد، بدور از تعرض گشتاپوهای اسلامی مبارزه میکنند. در ایران مبارزه زنان با تولد جنبش مهسا و شعار فراگیر زن، زندگی آزادی دوشادوش مردان نه تنها ایران، بلکه دنیا را تکان داد. رژیم اسلامی آینده محتوم خود را در چند لحظه تاریخی به چشم دید. رژیم متوجه شد که شیشه عمرش زیر گامهای استوار این جنبش ترک برداشته و بهیچوجه قابل ترمیم نیست و نهایتا شکسته شدن شیشه عمر نظام برده داری اسلامی در تند پیچ بعدی و با بهم پیوستن جنبش رهائی زن با جنبش های کارگری، فرهنگیان، دانشجویان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش، به واقعیت خواهد پیوست.

با اینکه رژیم فاشسیتی اسلام پناه با تمام قوا سرکوب این جنبش انقلابی را در دستور گذاشت و صدها نفر را بقتل رساند، هزاران نفر را اسیر کرد، از شکنجه و تجاوز و کور کردن معترضین گرفته تا مسموم کردن دختران در مدارس کوتاهی نکرد. این رژیم ماهیت ضد بشری خود را آنچنان عریان کرده است که اکثریت مردم آزادیخواه ایران و جهان برای مراسم کفن و دفن حاکمیت فاشیسم اسلامی بهمراه تمامی دستگاههای سرکوبگرش از سپاه، بسیج، بیدادگاهها، و تا حوزه های جهلیه و عوامفریبیش روز شماری میکنند.

جنبش رهائی زن در هشت مارس امسال نیز گرامیداشت روز جهانی زن در ایران را با تمام قوا در هر شهر و شهرک، کوی و برزن بهر شکل ممکن برگزار میکنند. در خارج از کشور نیز فعالین رهائی زن با شرکت در راهپیمائی ها و مراسم 8 مارس در کشورهای محل اقامت خود به جلب همبستگی مردم آزادایخواه برابری طلب از جنبش زن، زندگی، آزادی خواهند کوشید.

زنده باد هشت مارس، روز جهانی زن!

به کمتر از آزادی و برابری هم رضایت نمی دهیم!

سازمان رهائی زن

8 مارس 2024


بیانیه با فورمات پی دی اف
 Long live March 8, International Women's Day!

 

One hundred and a few years have passed since the first annual celebration of International Women's Day, and the world has never seen women's rights being openly and brazenly violated to such an extent. The record of legal violation of women's rights, body and mind in the Islamized countries of Iran and Afghanistan has been broken by the Taliban regimes in Tehran and Kabul. Despite this description, the world has never seen such an all-out and bold effort of women from teenagers to the elderly in challenging misogynist rule. Women in other countries mainly fight for equal political, social and economic rights; In addition to that, in Iran and Afghanistan, women are fighting for the right to breathe freely in public spaces, away from the attacks of the Islamic Gestapo. In Iran, women's struggle with the birth of the Mahsa movement and the all-encompassing slogan of Woman Life Freedom side by side with men shook not only Iran, but the whole world. The Islamic regime saw its inevitable future in a few historical moments. The regime realized that the glass of its life has cracked under the firm steps of this movement and cannot be repaired in any way, and finally the glass of the life of the Islamic slavery system will be broken in the next sharp turn and with the joining of the women's emancipation movement with labor movements, intellectuals, students, retirees, Nurses and other hard working people will become a reality.

Although the fascist regime of Islamist ordered the suppression of this revolutionary movement with all its might and killed hundreds of people, captured thousands of people, did not fail to torture and rape and blind protesters to poisoning girls in schools. This regime has exposed its anti-human nature so much that the majority of the freedom-loving people of Iran and the world are counting the days for the burial ceremony of the Islamic fascism regime along with all its repressive apparatuses from the IRGC, Basij, courts, and Religious Institutions of propaganda, ignorance and demagoguery.

The women's emancipation movement will celebrate International Women's Day in Iran on March 8 this year with all its strength in every city and town, neighborhood in the best possible way. Abroad, women's emancipation activists will try to get the solidarity of free-willed people who want equality from the Woman Life Freedom movement by participating in marches and ceremonies on March 8 in their countries of residence.

Long live March 8, International Women's Day!

We will not settle for less than freedom and equality!

The Organization for Emancipation of Women

March 8, 2024

PDF format: