Friday, October 24, 2014

اسید پاشی به زنان با فتوای کدامین مرجع تقلید


اسید پاشی به زنان با فتوای کدامین مرجع تقلید

خشونت علیه زنان و در فجیعترین اشکال آن زاده جامعه بیمار و مرد سالار است. خشونتی که زنان همه روزه با آن دست و پنجه نرم میکنند و گاهنا از آن جان سالم بدر نمیبرند.
و اما زیر سایه حکومت اسلامی، هیولای خشونت به زنان در چهاردیواری خانه محبوس نیست. بلکه سوار بر موتور با هزینه محرمانه صدها ارگان سرکوب ریز و درشت در خیابانها پرسه میزند و برعلیه دختران و زنان جوان اسیدپاشی زنجیره ای سازمان میدهد.
دراصفهان شاهد اسیدپاشی زنجیره ای، توام با اعتراض مردمی و گریز مقامات مسئول از پاسخگوئی به مردمی که صرفا خواهان امنیت شهروندی هستند، میباشیم.
اگر این جنایت در هر جای دیگر جهان اتفاق افتاده بود، شهر بخواب نمیرفت تا جنایتکاران دستگیر و به محکمه علنی کشیده شوند.
ولی براستی چرا در ایران چنین نمیشود و جانیان به جنایت خود ادامه میدهند و دولتمردان اسلامی هم خم به ابرو نمیآورند. پاسخ ساده است. اسیدپاشی در اصفهان، دختران و زنانی را نشانه رفته که به گفته انصار حزب الله بد حجاب بوده اند. لذا بازجوئی از اعضای انصار نتیجه اش از قبل روشن است، این جماعت طبق فتوای یک مرجع تقلید به وظیفه دینی خود عمل کرده اند. نتیجه گیری اینکه از آنجائیکه اکثریت قریب به اتفاق مراجع تقلید رسما و علنا اسید پاشی را محکوم نکرده اند باید در لیست متهمین به مشارکت و سازماندهی این جنایت هولناک قرار گیرند.
مردم در تهران و اصفهان و دیگر نقاط ابراز انزجار خود را از این توحش جنایتکارانه نشان دادند و حفظ امنیت شهروندان و بخصوص زنان را در سرلوحه مطالبات خود قرار دادند.
سازمان رهائی زن ضمن حمایت از این اعتراضات مردمی و احساس همدردی با قربانیان این جنایت هولناک، خواهان شناسائی و محاکمه فتوی دهندگان و عاملان این جنایات میباشد.
سازمان رهائی زن
بیست و چهارم اکتبر 2014

Tuesday, October 14, 2014

فریاد کوبانی باشیم Be the Voice of Kobani

فریاد کوبانی باشیم!

  در جهانی که همه روزه هزاران انسان قربانی بیعدالتی نظامهای حاکم هستند، مقاومت مردمی امری روزمره وعادی بشمار میآید، لیکن در مقاطعی از تاریخ این مقاومت و رویاروئی از برجستگی خاصی برخوردار میشود. منطقه خاورمیانه بیش از سه دهه میدان تاخت و تاز جریانات رنگارنگ ارتجاع اسلامی قرار گرفته و در آخرین پرده آن شاهد قدرت گرفتن وحشیترین جریان اسلامی موجود یعنی خلافت اسلامی هستیم. همگان میدانند که ارتش عراق در مواجه با این وحوش فرار را برقرار ترجیح داد، لیکن مردم زحمتکش شهری گمنام در مرز ترکیه و سوریه با مقاومتی استثنائی از زنان سالخورده تا دختران جوان، مرد و زن در کنار هم سلاح بردوش بدفاع از شرف انسانی خود در مقابل وحوش خلافت اسلامی قد علم کردند و نام کوبانی را در سرلوحه خبرگذاریهای جهان حک کردند.
در هفته های اخیر از سوئی ما شاهد نبردی نابرابر ولی حماسی در دفاع مردمی از کوبانی و از سوی دیگر طفره رفتن قدرتهای جهانی از امداد رسانی جدی برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی بوده ایم.
مردم در شهرهای سنندج، تبریز و دیگر نقاط ایران و منطقه از هر طریق ممکن سعی کردند و میکنند که صدای فریاد کوبانی باشند.
سازمان رهائی زن پشتیبانی کامل خودرا از این کمپینهای اعتراضی و حمایتی اعلام میدارد و از کلیه انسانهای شریف میخواهد پژواک فریاد مردم مقاوم کوبانی باشند.

سازمان رهائی زن

چهاردهم اکتبر 2014