Saturday, March 6, 2021

RahaiZan Long Live March 8 زنده باد هشت مارس روزجهانی زن

  

زنده باد هشت مارس روزجهانی زن

ما در شرایطی به استقبال روزجهانی زن میرویم که جبهه جدیدی از مبارزه برروی زنان بازشده است. جبهه مبارزه با ویروس کرونا و ناکارآمدی نظام حاکم، مبارزه برای بقای فیزیکی که همزمان با مبارزه برای حقوق برابر به پیش میرود. در این مبارزه مردان و زنان آزادیخواه و برابری طلب دوشادوش یکدیگر کمر به شکست ویروس کرونا و نظام سراپا تبعیض و بردگی حاکم بسته اند.

از همان ابتدا که با تظاهرات وسیع زنان در اولین هشت مارس، جنبش رهائی زن در ایران اسلام زده کلید خورد. ارتجاع اسلامی اوباش و تحصیلکرده هایش را بسیج کرد تا این جنبش را در خیابان و در اندیشه سرکوب کند. سعی کردند با روز فاطمه زهرا و زینب این روز و آرمانهایش را بفراموشی بسپارند. غافل از آنکه جنبشی که با عزم جزم زنان سوسیالیست در سال 1910 در کپنهاک کلید خورد با  صغرا و کبرا به خانه نمیرود بلکه در هر شکل ممکن به حیات خود ادامه میدهد و با انتقال تجربیات و سنت مبارزاتی خود به نسلهای بعدی مبارزه برای تحقق آزادی و برابری را بسرانجام میرساند.

توده های تحت ستم و استثمار در خیزش دیماه 96 و آبان 98 در رفراندمی مردم خیز رای خود را به خاکسپاری این نظام گندیده و متعفن داده اند. مشارکت گسترده زنان دراین مصاف نشان از پایان تحمل کردن نظام و قوانین زن ستیز و ضد انسانسی حاکمیت اسلام میباشد.

واقعیت امروزی حکایت از برهم خوردن توازن قوای اجتماعی دارد. دو بال اصلاح طلب و محافظه کار خفاش حاکم در دیماه شکسته شد و دیگر قابل ترمیم نیست. نمایش آخرین رای گیری نظام با عدم حضور اکثریت قاطع مردم به شکست کشیده شد. تحت حاکمیت ویروس اسلام سیاسی، ویروس کرونا نیز زندگی و سلامت مردم را بخطر انداخته است، مردم با ید خود با این هر دو ویروس کشنده مبارزه کنند. جنبش میلیونی رهائی زن در همبستگی با جنبش دانشجوئی و جنبش کارگری و دیگر اقشار تحت ستم همچون پرستاران و معلمان فریاد میزند به کمتر از آزادی و برابری و یک زندگی شایسته انسان امروز رضایت نمیدهیم.

رهائی زن معیار رهائی جامعه!

حاکمیت اسلام زن ستیز را بتاریخ بسپاریم!

زنده باد آزادی و برابری

سازمان رهائی زن

No comments:

Post a Comment