Wednesday, August 8, 2012

‫حجاب در اسلام وقران

تریبون آزاد رهائی زن
حجاب در اسلام وقران: 

امیرعلی امیدی

به مردان با ايمان بگو ديده، فرو نهند و پاکدامنى ورزند که اين براى آنان پاکيزهتر است، زيرا خدا به آنچه مىکنند، آگاه است، تا مردان با کنترل نگاه خود، راه هرگونه تشويق براي عرضه کردن بانوان در جامعه را بندند.
زنان تا هنگامي که شرايط را براي مردان فراهم نکنند و خود را از عرضه شدن به نامحرم دور کنند، از تعرض در امان خواهند بود.(و این به این معناست زن به عنوان یک نوع جنس برای عرضه شدن خارج از تمایلات جنسی‌ زن)
و به زنان با ايمان بگو، ديدگان خود را [از هر نامحرمى] فرو بندند و پاکدامنى ورزند و زيورهاى خود را آشکار نگردانند، مگر آنچه که طبعاً از آن پيداست و بايد روسرى خود را بر سينه خويش [فرو] اندازند.
در سوره احزاب آيه ?? مي خوانيم : اي پيامبر به زنان خود و دختران و زنان مؤمن بگو روسريها و مقنعه هاي خود را بپيچانند . اين جور به عفيفه بودن و شريف بودن شناخته مي شوند ،تا کسي معترض ايشان نشود وايشان را آزار ندهد و خداوند آمرزنده و مهربان است ....(اولا اينکه زنان در امان باشند وبه انها تعارض جنسي نشود هيچ ربطي به حجاب انها ندارد ومشاهده شده بااينکه از هر نظر زنان حجاب را رعايت کرده بودند باز مورد تجاوز جنسي واقع مي شدند نمونه ان در کشور خودمان است که تنها به بهانه ديدن تار مويي دختران وزنان را دستگير کرده وبه زندان مي برند ودر انجا توسط سرداران اسلام که طبق ايه بالا بايد چشم بپوشانند مورد تجاوز قرار مي دهند وهم در صدر اسلام خودشان چهارتا چهارتا زن مي گرفتند حتي از دختر ۹ساله نمي گذشتند ويا زنان شوهر دار که در جنگ ها انها را تصاحب مي کردند اين اسلام واقعي بود واصل انچه امروز مي گذرد در همه کشورهاي اسلامي وزنان را مورد اذيت وازار جنسي قرار مي دهند ربط به خود ان اشخاص وجامعه انجا دارد که تا چه اندازه وحشي وغير انسان باشند ويا نباشند ربط به حجاب ندارد دوم نا محرم يعني چه يعني اينکه فرق نامحرم ومحرم همان ايه کذايي که در بالا گذاشتم است شتر با شتر وسوراخ کردن و... وقتي انرا خواندند بعد حلال است وتا پيش از ان حرام که همانطور که گفتم خودش بزرگترين توهين به زن وهم مرد است اين نوع محرم شدن وازدواج سوم اينکه در کشورهاي مدرن حتي در جاهايي هست که به انها (FKKفرهنگ آزادی بدن ) مي گويند وزنان ومردان وحتي کودکان لخت مادرزاد مي گردند وحتي بازي مي کنند هيچ کس نه نگاه چپ مي کند ونه تعارض جنسي وحتي در قبايلي در امريکاي جنوبي يا استراليا هست که همه لخت مادر زاد مي گردند ونه کسي تجاوز به زني کرده ويا مي کند ونه حتي بدرفتاري ويا اينکه انها را مورد اذيت وازار قرار دهد که مثلا حجاب را رعايت نکرده خير انچه قران احمقانه قرون وسطايي اورده حتي براي خودشان هم درست نبوده چه برسد به مردمان ديگر چرا اينکه گفتم انها مردمي بودند تنها زنها را براي ارضاي جنسي مي خواستند ونگاه انها تنها بر اين مبنا بود پس حتي با اينکه چنين ايه هايي را خودشان نازل مي کردند که به اصطلاح جامعه انها اسلامي باشد ولي عملا با رفتارشان نصبت به زنان عکس ان ايه ها را ثابت کردند که نه تنها براي زنان ارزشي قايل نيستند بلکه تنها براي سواستفاده جنسي به انها نگاه مي کنند حتي اگر هزار بار انها رعايت حجاب اسلامي کنند باز مورد تجاوز واقع خواهند شد وهم اينکه از نظر علمي ثابت شده هرچه مردم در پوشش وحجاب بيشتر خود را بگيرند حرص وطمع وشهوت زيادتر مي شود نه کمتر تا جايي که زنان در انجا بيشتر مورد تجاوز جنسي واقع مي شوند تا کشورهايي که هيچ قيد وبند ومذهب وحجاب ندارند اري اسلام واقعي دين وحشيگري دين تجاوز دين ظلم وستم به مردان ومخصوصا به زنان است که هيچ پايه واساس الهي واسماني در ان واز زميني هم زميني تر است.
امیرعلی امیدی

No comments:

Post a Comment