Tuesday, October 14, 2014

فریاد کوبانی باشیم Be the Voice of Kobani

فریاد کوبانی باشیم!

  در جهانی که همه روزه هزاران انسان قربانی بیعدالتی نظامهای حاکم هستند، مقاومت مردمی امری روزمره وعادی بشمار میآید، لیکن در مقاطعی از تاریخ این مقاومت و رویاروئی از برجستگی خاصی برخوردار میشود. منطقه خاورمیانه بیش از سه دهه میدان تاخت و تاز جریانات رنگارنگ ارتجاع اسلامی قرار گرفته و در آخرین پرده آن شاهد قدرت گرفتن وحشیترین جریان اسلامی موجود یعنی خلافت اسلامی هستیم. همگان میدانند که ارتش عراق در مواجه با این وحوش فرار را برقرار ترجیح داد، لیکن مردم زحمتکش شهری گمنام در مرز ترکیه و سوریه با مقاومتی استثنائی از زنان سالخورده تا دختران جوان، مرد و زن در کنار هم سلاح بردوش بدفاع از شرف انسانی خود در مقابل وحوش خلافت اسلامی قد علم کردند و نام کوبانی را در سرلوحه خبرگذاریهای جهان حک کردند.
در هفته های اخیر از سوئی ما شاهد نبردی نابرابر ولی حماسی در دفاع مردمی از کوبانی و از سوی دیگر طفره رفتن قدرتهای جهانی از امداد رسانی جدی برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی بوده ایم.
مردم در شهرهای سنندج، تبریز و دیگر نقاط ایران و منطقه از هر طریق ممکن سعی کردند و میکنند که صدای فریاد کوبانی باشند.
سازمان رهائی زن پشتیبانی کامل خودرا از این کمپینهای اعتراضی و حمایتی اعلام میدارد و از کلیه انسانهای شریف میخواهد پژواک فریاد مردم مقاوم کوبانی باشند.

سازمان رهائی زن

چهاردهم اکتبر 2014 No comments:

Post a Comment