Friday, October 26, 2012

اطلاعیه پایانی سومین کنفرانس سراسری سازمان رهائی زن

اطلاعیه پایانی سومین کنفرانس سراسری سازمان رهائی زن


سومین کنفرانس سراسری سازمان رهائی زن در روز بیست و یکم اکتبر سال دوهزار دوازده  در شهر گوتنبرگ سوئد با شرکت اکثریت اعضای کانون مرکزی و تعدادی از اعضای فعال سازمان برگزار شد.
کنفرانس با گزارش مینو همتی از فعالیتهای فعالین سازمان، نشریه و تلویزیون و همچنین انعکاس آن در جامعه آغاز شد. سپس چند متمم پیشنهادی به اساسنامه سازمان ارائه شد و مورد بحث و به اتفاق آرا به تصویب رسید.
کنفرانس با تاکید بر تشدید فعالیتها به انتخابات کانون مرکزی پرداخت، ابتدا در مورد تعداد اعضای کانون بحث و تبادل نظر شد و نتیجتا به پانزده نفر رای داد. کانون مرکزی منتخب کنفرانس سوم سازمان رهائی زن عبارتند از: آفاق وکیلی، آوات صادقی، اسعد کوشا، پری زارع، رعنا کریم زاده، سالار کرداری، دیانا نامی، سیوان رضائی، شراره رضائی، نشمیل فتاحی، نظیره معماری، فیروزه فرهی، گلباخ سلیمی، لاله زندی و مینو همتی.
اعضای کانون مرکزی منتخب سومین کنفرانس سازمان رهائی زن درپایان کنفرانس، مینو همتی را به اتفاق آرا به دبیری انتخاب نمود. دبیر منتخب، اعضای کمیته اجرائی سازمان را معرفی و از کانون مرکزی رای اعتماد گرفت.اعضای کمیته اجرائی عبارتند از سیوان رضائی، شراره رضائی و مینو همتی.
کنفرانس با روحیه ای پر انرژی و با عزمی راسخ برای توسعه و گسترش فعالیتهای سازمان در دوره پیش روی پایان پذیرفت.


سازمان رهائی زن
بیست و دوم اکتبر دوهزار و دوازده
22 October 2012

No comments:

Post a Comment